Ek Madde- 1 Yatay Geçiş

(Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş)

 

 

Ek Madde-1 Yatay Geçiş Takvimi

                               Başvuru Tarihi

: 01-15 Ağustos 2019

                               Değerlendirme Tarihleri

: 19-22 Ağustos 2019

                               Sonuçların İlanı

: 23 Ağustos 2019

                               Kesin Kayıt Tarihleri

: 29-29 Ağustos 2019

 

                       

Gerekli Belgeler:

 

- Başvuru Formu

- Kayıtlı olduğu kurumdan aldığı öğrenci belgesi

- Onaylı not durum belgesi (Transkript)

- Onaylı müfredat ve ders içerikleri

- ÖSYS sınav sonuç belgesinin internet çıktısı

- Varsa hazırlık sınıfı ve/veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından başarı belgesi

- Daha önce Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş yapmadığını gösterir belge

Yukarıda belirtilen belgelerin asılları öğrenci tarafından kayıt esnasında teslim edilecektir.

 

Ayrıca öğrenciler kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan alacakları yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair belgeyi de kayıt sırasında teslim edeceklerdir.

Not: Başvurular şahsen ya da posta ile ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna yapılacaktır.

Kontenjan:

Yükseköğretim kurumlarındaki her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için 90’ı geçmemek üzere ilgili yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %30'u kadar kontenjan ayrılır.

Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin başvurması halinde; başvuru yapılan yükseköğretim programına başvuru yapılan yıldaki ÖSYS kılavuzunda öğrenci alınmamışsa, başvuru yapılan programın öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programa kayıt olduğu yıldaki ÖSYM Kılavuzunda yer alan kontenjan dikkate alınır.

Not: Başvuru yapılacak bölüm/programların kontenjanları ile taban puanlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) web sayfasından ulaşabilirsiniz.


Ek Madde-1 Güz Dönemi Müracaatlarına İlişkin Usul ve Esaslar:

 • Yurdumuzda ve KKTC’deki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvurabilirler, ancak yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru yapamazlar (ÖSYS Puanı ile Türkiye'de veya KKTC'de bir yükseköğretim programına yerleşen, ancak, kayıt yaptırmadan kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarına öğrenime başlayan veya ÖSYS'ye girip Türkiye'de herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanların adı geçen madde kapsamında başvuru yapamazlar).
 • Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir, (Örneğin, İşletme (puan türü TM1) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları arasında MF4 puanı varsa ve bu öğrencinin MF4 puanının geçmek istediği İnşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda uygulama esasları çerçevesinde yatay geçiş yapabilecektir.)
 • Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrenciler de ikinci madde şartlarını sağlamaları durumunda başvuru yapabilirler, ancak özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvuru yapamazlar.
 • Öğrencilerin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla ön lisans veya lisans programlarına geçiş yapabilirler (ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa).
 • Öğrenciler Ek Madde -1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilirler, (İlgili başvuru döneminden önce Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler tekrar yatay geçiş yapamazlar) ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilirler.
 • İlgili yılda ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına kayıt olan öğrenciler başvuru yapamazlar (Öğrencilerin tercihleri doğrultusunda yerleştikleri yükseköğretim kurumlarında eğitime başlayarak, ilgili yükseköğretim programına ve yükseköğretim kurumuna intibak sürecini geçirdikten sonra, yatay geçiş sürecinin mantığına uygun olarak diğer yükseköğretim programlarına geçiş için müracaatta bulunmalarının daha faydalı olacağı hususu göz önüne alınarak, ilgili yılda ÖSYS'de yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin bir sonraki dönem/yılda yapılacak işlemler sırasında müracaat hakkı bulunmaktadır).
 • Birinci madde uyarınca yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dahil olmak üzere öğrenciler söz konusu maddeden yararlanabilirler, bu durumdaki adayların intibakı ilgili kurullar tarafından yapılır.
 • Söz konusu madde uyarınca bir programa başvuran öğrenci sayısının başvurunun yapıldığı yıl için ÖSYM Kılavuzunda yayımlanan kontenjanın %30'unu geçmemesi durumunda adayların kayıtları yapılır, başvuran aday sayısının kontenjandan fazla olması durumunda ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlamak üzere kontenjan kadar adayın kaydı yapılır.
 • Önlisans programlarında ilgili yılda sınavsız geçiş ile kontenjanın dolması halinde sadece sınavsız geçiş öncelikleri dikkate alınır, kontenjanın sınavsız geçiş ile dolmayarak ÖSYS puanı ile de öğrenci alınması durumunda sınavsız geçiş ile şartları sağlayan öğrencilere öncelik verilmek üzere diğer adayların da ilgili ÖSYS Puanına bakılarak sıralama yapılır.
 • DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabilir ve adayların ilgili yıl için programın DGS puanına sahip olmaları gerekir. İlgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa öğrenciler o programa başvuru yapamazlar.
 • Yükseköğretim kurumlarındaki M.T.O.K. Programlarını sadece mesleki ve teknik eğitim mezunları tercih yaparak yerleşebildiğinden, bu programlara ilgili yılın ÖSYS Kılavuzunda yer alan tercih edebilecek ortaöğretim alanları ve yerleşebilecekleri programlar uyarınca başvuru yapılabilir, M.T.O.K programlarında okuyan öğrenciler ise yukarıda yer alan müracaat şartlarını sağlamaları halinde diğer yükseköğretim programlarına başvuru yapabilirler.
 • Sınavsız geçişten yararlanarak yerleşen öğrenciler söz konusu maddeden yararlanarak yatay geçiş yapabilirler.
 • Ek Madde 1 uyarınca yatay geçiş için başvuran öğrenciler; ÖSYS Kılavuzunda programa kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda, bu koşulları sağlamaları gerekir.
 • Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse geçilmek istenen diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamaz.
 • Öğretim dili Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması gerekir. Hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlamaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi almaları gerekir.
 • Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler de söz konusu madde kapsamında şartları sağlamaları halinde diğer yükseköğretim programlarına başvuru yapabilirler.
 • Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanlarının dikkate alınır, başarı vb. şart aranmaz.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

………………… DEKANLIĞINA/MÜDÜRLÜĞÜNE

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik Hükümleri ile Üniversitenizin yönerge ve yönetmeliklerine uygun olarak 2019-2020 Eğitim-Öğretim Güz yarıyılında Üniversitenize Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş ile geçmeyi talep ediyorum. Bu dilekçede verilen tüm bilgi ve belgelerin doğruluğunu beyan eder yatay geçiş başvurumun değerlendirilmesini saygılarımla arz ederim.

   Tarih:                                                                                                   Adı Soyadı:

                                                                                                                İmza          :

I.KİŞİSEL BİLGİLER

 

 1. TC. Kimlik No :

E-posta                       :

Telefon (GSM)           :                             Telefon(Diğer)     :

Yazışma Adresi          :

                                      İlçe:                        İl:

II.ADAYIN HALEN KAYITLI OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNA AİT BİLGİLER

Üniversite Adı                                   :

Fakülte/Yüksekokul Adı                   :

Bölüm/Program Adı                          :

Öğrenim Türü                                    :  Örgün    İkinci Öğretim

ÖSYS Yerleştirme Puan Türü           :  SAY      SÖZ    EA     DİL

ÖSYS Yerleştirme Puanı                   :

III.ADAYIN YATAY GEÇİŞ YAPMAK İSTEDİĞİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKULA YÖNELİK  BİLGİLER

 

Fakülte/Yüksekokul Adı                                           :

Bölüm Adı                                                                :

Yatay Geçiş Yapmak İstediği Sınıf ve Yarıyıl          :……. Güz       Bahar

Öğrenim Türü                                                            :         Örgün    İkinci Öğretim